Ministeriets enheder

Se kontorernes opgavefordeling m.m.

17. august 2020

Direktionen

Departementschef 
Jacob Heinsen

Afdelingschef
Flemming Schiller

• Trafikplanlægning vest for Storebælt, herunder strategiske analyser og VVM’er samt projekterings- og anlægslove
• Jernbanesektorens organisering og udvikling samt køb af offentlig servicetrafik på baneområdet
• TogfondenDK
• Signalprogrammet
• Vedligeholdelse af baner og veje
• Jernbane- og vejlovgivning
• Samfundsbegrundet færgefart
• Havne
• Færdsels- og synsområdet
• Investeringsplan

Afdelingschef
Mikkel Sune Smith

• Boligområdet, herunder almene boliger, ejer- og andelsboliger, private udlejningsboliger samt indsatser ift. udsatte boligområder
• Trafikplanlægning i Hovedstaden og på Sjælland, herunder strategiske analyser, VVM’er samt projekterings- og anlægslove
• Brugerfinansierede infrastrukturprojekter
• Faste forbindelser
• Metro og letbaner
• Lokal kollektiv transport, lov om trafikselskaber, taxilov
• Bedre og billigere kollektiv trafik

Afdelingschef
Claus Andersen

• Grøn omstilling på transport- og bygningsområdet
• Klimatilpasning af transportinfrastruktur
• Grøn bilkommission
• Samfundsøkonomiske analyser og landstrafikmodellen
• Godstransport
• Byggeområdet
• Luftfart
• EU og internationale sager

Afdelingschef
Thomas R. Jørgensen

• Ministerområdets bevillinger
• Økonomistyring, regnskab, årsrapporter
• Anlægsbudgettering og opfølgning på anlægsprojekter
• Budgetkonsekvenser af politiske aftaler
• Varetagelse af ejerskabet til selskaber og virksomheder under ministeriet
• Postområdet
• Bygningsområdet, herunder Bygningsstyrelsen
• Koncernrapportering samt direktør- og resultatkontrakter
• HR, IT, intern service
• Beredskabet, cybersikkerhed

Ministersekretariatet
Ledende ministersekretær
Amalie Laigaard Andersen

Ministersekretær
Mads-Peter Birkelund

Ministersekretær
Kathrine Møller Lise

Presseenheden
Pressechef for transportministeren Martin Hein

Pressechef for boligministeren Poul Aarøe Pedersen

Pressemedarbejder Nanna Tagø

Pressemedarbejder Sofie Amalie Rasmussen

Særlig rådgiver for transportministeren Marie Kristensen

Særlig rådgiver for boligministeren Helge Toksvig Bjerre

Færdselskontoret
Kontorchef
Lisa Pontoppidan Chahil

Opgaver:
• Færdselsloven med tilhørende bekendtgørelser, bortset fra regler om vejes indretning og udstyr samt registrering af køretøjer
• Automatisk trafikkontrol.
• Spiritus og alkolåse.
• Kørekortsdirektiv.
• Køretøjers udstyr og indretning/typegodkendelser.
• Køre- og kørelæreruddannelsenbr /> • Trafik medicin
• Hastigheder
• Forsøg med selvkørende biler
• Forsikring.
• Vejtrafiksikkerhed.
• Rådet for Sikker Trafik.
• Færdselssikkerhedskommissionen.
• Havarikommissionen for vejtrafikulykker

Klima- og Byggekontoret
Kontorchef
Sysser Davidsen

Opgaver:
• Transportens miljø- og klimamæssige betydning.
• Analyser af drivmidler og tiltag, der understøtter grøn transport.
• Transportforskning og -modeller.
• Værktøjer til samfundsøkonomiske vurderinger, beskatningsforhold.
• Automatiske kørselsafgiftssystemer (EETS/REETS).
• Havnepolitik og havnelovgivning.
• Handicappolitik
• Byggepolitik
• Byggeloven og bygningsreglementet.
• Statens Byggeforskningsinstitut
• Bæredygtigt byggeri

Analysekontoret
Kontorchef
Anne Mathiasen

Opgaver:

• Makro- og samfundsøkonomiske analyser
• Effektevalueringer og mikrodataanalyser
• Opgørelse af strukturvirkninger og konsekvensberegninger
• Landstrafikmodel

Kontoret for Boligøkonomi og -politik
Kontorchef
Stine Klingenberg Madsen

Opgaver:
• Styrings- og rammevilkår for den almene boligsektor.
• Parallelsamfund og udsatte boligområder.
• Sekretariatsbetjening af ghettorepræsentanter.
• Boligøkonomi
• Boligaftaler.
• Landsbyggefonden.
• Ældre-, pleje- og ungdomsboliger.
• Boligsociale indsatser.

Kontoret for Boliglovgivning
Fg. kontorchef
Mette Langhoff

Opgaver:
• Lejeloven
• Boligreguleringsloven
• Bopælspligt og korttidsudlejning
• Ejer- og andelsboliger
• Byfornyelsesloven

Togkontoret
Kontorchef
Lars Olsen

Opgaver:
• Strategisk udvikling af jernbanen
• Organisering af jernbanen
• Forundersøgelser og VVM-undersøgelser på jernbanen
• Trafikplan og anlægsplan
• Indkøb af fremtidens tog
• IC4 og øvrig materielsituation
• Stationer
• Udredning om omlægning af S-banen til metrodrift

Institutionsansvar:
• DSB

Kollektiv Trafikkontoret
Kontorchef
Merete Rønmos Houmann

Opgaver:
• Letbaner
• Trafikselskaber og offentlig bustrafik
• Fjernbustrafik
• Takster og billetsystemer
• Rejsekortet og rejseplanen
• Sektoropgaver vedr. kollektiv persontransport
• Analyse af sammenhængende letbane/BRT-net i Storkøbenhavn
• Opgaver vedr. forligskredsen bag Bedre og billigere trafik
• Taxi-området
• Opgaver vedr. miljøregulering og lovregulering af Metrocityringen
• Metrosystemer
• Sydhavnsmetro.

Institutionsansvar:
• Hovedstadens Letbane I/S
• Metroselskabet I/S

Bane- og Luftfartskontoret
Kontorchef
Christian Haxthausen

Opgaver:
• Opgaver vedrørende Banedanmark
• Signalprogrammet
• Anlægs-, elektrificerings-, opgraderings-, fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter
• Generelle rammer vedr. jernbanevirksomhed inkl. ny jernbanelov
• Jernbanegods
• Uddannelse inden for jernbane
• Luftfartsområdet

Institutionsansvar:
• Banedanmark
• Naviair
• Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Vej- og Brokontoret
Kontorchef
Lasse Winterberg

Opgaver:
• Øresund og Storebælt.
• Havnetunnel i København.
• Femern Bælt-forbindelsen.
• OPP.
• Dansk-Tysk Transportkommission.
• Rullende planlægning iht. aftale om grøn transportpolitik.
• Vejområdet.
• Investeringsplan
• Roskilde Fjordforbindelsen.
• ITS, cykler og modulvogntog.
• En Kattegat-forbindelse
• Vejlovgivning
• Vejafmærkning
• Parkering

Institutionsansvar:
• Sund og Bælt Holding A/S
• Vejdirektoratet
• Fjordforbindelsen Frederikssund

Internationalt kontor
Kontorchef
Caroline Tastesen

Opgaver:
• EU
• EU-retlige traktatbrudsspørgsmål
• Nordisk og baltisk samarbejde
• Internationale transportspørgsmål
• Sekretariatsbistand ved ministerens besøg i og fra udlandet
• Det transeuropæiske transportnet (TEN-T)
• Connecting Europe Facility (CEF)
• Tidens bestemmelse (sommertid)
• Beredskab
• Cybersikkerhed
• Erhvervstransport (gods- og buskørsel)
• Sekretariatsbetjening af Vejtransportrådet m.fl.
• Køre- og hviletid
• Vejtransport af farligt gods
• Vejpakken
• International Transport Forum (ITF)

Institutionsansvar:
• Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Lovkontoret
Kontorchef
Lars Damkjær Jespersen

Opgaver:
• Lovprogrammet
• Juridisk rådgivning, herunder VVM/SMV
• Aktindsigt
• Synsområdet
• Juridisk bistand vedr. boliglovgivning
• Ekspropriation

Institutionsansvar:
• Kommissariaterne

Kontraktkontoret
Kontorchef
Rasmus Shermer

Opgaver:
• Statslige trafikkøb på jernbaneområdet
• Kontraktopfølgning i forhold til DSB og DSB S-tog
• Statslige trafikkøb på færgeområdet

Center for Økonomi, HR og Koncernstyring
Afdelingschef
Thomas Jørgensen

Opgaver:
• TRM’s samlede budget, herunder finanslov og aktstykker
• Regnskab, årsrapporter og relation til Finansudvalg og Rigsrevision
• Koncernstyring
• Varetagelse af ejerskabet af selskaber/virksomheder under TRM
• Omdannelse, stiftelse, køb og salg af virksomheder
• Konkurrence- og selskabsretlige spørgsmål samt sammensætning af bestyrelser
• Postregulering
• Anlægsbudgettering og opfølgning på anlægsprojekter.
• Statens ejendoms- og bygherrevirksomhed.
• Koncernfælles IT, indkøb og energieffektivisering.
• HR-opgaver i departementet samt koncernfælles HR-spørgsmål
• Sagsstyring og Intern service

Institutionsansvar:
• Bygningsstyrelsen
• Udviklingsselskabet By & Havn I/S
• Bornholmstrafikken Holding A/S
• PostNord AB

Selskabsdirektør: Michael Birch
HR-chef: Erling H. Wulff
Budgetchef: Poul Østergaard
Chef for Økonomistyringsenheden: Pia Mikkelsen
Chef for IT og Service: Erik Stig Hansen